Sinaxa Romanilor Sinaxa Abc Sinaxa Apologetica Sinaxa Istorica Sinaxa Familiei Sinaxa Copiilor Sinaxa Medicala Sinaxa Pelerinilor Sinaxa Iconarilor Sinaxa Psaltica Sinaxa Trup si Suflet Sinaxa Trup si SufletNavighezi în arhiva pentru Mărturisiri de credință.

de admin

Sfântul nou-mucenic Ahmed – “mărturisitorul musulman” al lui Hristos

10:53 pm, mai 11, 2011 în Mărturisiri de credință de admin

Ofiţerul turcAdevărul este că toţi sfinţii mor cu privirea aţintită la Înviere şi credinţa neclintită în Iisus Hristos Cel înviat, Care stă de-a dreapta Tatălui Ceresc. Prin această credinţă în puterea Învierii, toţi sfinţii trec în viaţa lor prin orice rea-pătimire, chiar şi prin moarte. Această credinţă de nezdruncinat a avut-o şi un musulman, Ahmed, care dă mărturie despre Înviere şi ne încredinţează de prezenţa Sfântului Duh în Biserica creştinilor.

Sfântul Ahmed era turc de neam, cu credinţa musulman şi a trăit spre sfârşitul veacului al XVII-lea în Constantinopol; nu era o persoană oarecare. Era ofiţer la Înalta Poartă, om ce trăia în palatele Sultanului şi secretar al Curţii. Dregătoria lui era mare şi presupunea cunoştinţe şi calităţi mari.

Ahmed nu era căsătorit oficial, dar trăia cu o roabă creştină, după legea musulmană. În casa lui avea două roabe creştine, rusoaice – una tânără şi una în vârstă. Pe cea tânără o ţinea ca femeie, iar pe cea bătrână ca slujitoare, lăsându-o să meargă în duminici şi sărbători la biserica creştinilor. Când se întorcea acasă, ea aducea celei tinere anaforă şi de multe ori şi aghiasmă. Cea tânără, fără să se ferească de Ahmed, lua anafora şi aghiasma. Când ea mânca anafura şi bea aghiasmă, Ahmed simţea în chip minunat că din gura ei se răspândea o mireasmă negrăită. Această mireasmă îl pusese pe gânduri, de aceea îi cerea stăruitor să-i spună de unde provenea. „Aş vrea să-mi spui”, îi zicea, „ce mănânci câteodată, de iese din gura ta această mireasmă?”. Ea, neştiind ce se întâmpla, îi răspundea că nu mânca ceva care să aibă vreun miros aparte. Ahmed însă insista să afle de unde provenea acea mireasmă neobişnuită. Era întotdeauna aceeaşi. Curiozitatea lui devenea tot mai mare şi era mâhnit pentru că nu putea să afle ce „mânca” roaba lui.

În sfârşit, creştina şi-a dat seama că mireasma provenea de la anafora pe care i-o aducea bătrâna de la biserică şi pe care o mânca. Atunci, cu multă sfială şi frică, i-a explicat lui Ahmed fără înconjur, spunându-i: „Ceea ce eu mănânc, de la care tu simţi bună mireasmă când stăm de vorbă, nu e altceva decât anafora pe care bătrâna mi-o aduce de la biserica creştină”. „Ceea ce îmi spui”, îi răspunse el, „este cu neputinţă şi totodată straniu. Eu nu cred în spusele tale! Cum poate să se întâmple aşa minune?” „Credinţa noastră”, îi răspundea ea, „este vie. Pentru noi, creştinii, Dumnezeul nostru este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care a coborât din cer şi S-a făcut om ca să ne mântuiască din păcat. Pe când trăia pe pământ, făcea minuni nenumărate, dar cel mai important e că a fost răstignit pe nedrept de către evrei, din dragoste faţă de noi, iar a treia zi a înviat. Învierea Lui este cel mai mare eveniment din istoria omenirii pentru noi, creştinii, iar prin puterea Lui minunile continuă să se facă şi astăzi”. Ahmed, îndată ce auzi toate acestea, rămase uimit. „Se întâmplă astfel de lucruri în credinţa voastră? Sincer, eu nu le pot pricepe!”, spuse şi apoi plecă.

Vocea conştiinţei

Trecură destule nopţi şi zile, dar el nu se putea opri să nu cugete la câte auzise de la roaba sa creştină. „Să fie oare adevărate toate cele pe care mi-a spus?”, vorbea de unul singur. „Dar, dacă nu le voi cerceta, cum am să aflu adevărul? Credinţa creştinilor, din ce am auzit, are dovezi. Am să caut, deci, să le aflu”. Astfel hotărî să meargă la biserică în timpul Liturghiei, ca să vadă de aproape ce se petrece acolo. Aşadar, într-o Duminică, după ce se îmbrăcă aşa cum se îmbracă creştinii, plin de curiozitate şi cu multă pază ca să nu fie recunoscut de către cei de aceeaşi credinţă cu el, merse la Biserica Ortodoxă, la Patriarhia Constantinopolei, ca să urmărească Sfânta Liturghie. Stăpânul a toate şi Domnul Cel mult-milostiv, văzând sufletul bun al lui Ahmed, la prima minune a adăugat şi o a doua. Cum stătea el în biserică şi urmărea Sfânta Liturghie, cu multă uimire văzu pe preot când se îndrepta către Uşile Împărăteşti că era „tot scăldat în lumină şi ridicat de la pământ”, iar Patriarhul, de câte ori binecuvânta pe creştini, răspândea din degetele lui raze de lumină ce cădeau pe capetele lor. Dar ceea ce l-a zguduit cu adevărat era că acele raze luminau doar capetele creştinilor, nu-l luminau şi pe al său. Astfel şi-a dat seama că, într-adevăr, credinţa creştinilor este vie. Ieşind din biserică, atât fusese de mişcat de toate lucrurile minunate ce văzuse, încât credea că nu mai e vechiul Ahmed turcul, deoarece simţea înlăuntrul său o dulceaţă pentru Creştinism. Ochii îi erau scăldaţi în lacrimi. Însuşi Hristos l-a luminat şi el pricepu într-o clipită că El este TOTUL. După aceste minuni, Ahmed n-a mai vrut alte dovezi ca să creadă în Hristos şi să se lepede de Mahomed. S-a întors acasă pe undeva răvăşit, însă chipul său strălucea de bucurie. Fără să fie întrebat ceva de roaba creştină, îi spuse: „Ai dreptate! Credinţa creştină este cea adevărată!”.

Ahmed s-a pocăit sincer. Şi, aşa cum ne spune Sfântul Nicodim Aghioritul, a trimis să cheme un preot care l-a catehizat şi apoi l-a botezat, în numele Sfintei Treimi. După botez a rămas creştin tăinuit, dar trăia o viaţă virtuoasă. Se împărtăşea cu Preacuratele Taine şi lua anaforă şi aghiasmă cu o bucurie şi emoţie deosebită. Din nefericire, nu i s-a păstrat numele de la Botez, din pricină că trăia ca un creştin în ascuns.

Mucenicia

Însă, la un banchet oficial, pe când stătea împreună la masă cu alţi musulmani, ofiţeri otomani, aşa cum stăteau de vorbă s-a ajuns şi la întrebarea: „Care este cel mai mare lucru în lume?” L-au întrebat şi pe Ahmed. Iar el, „plin de Duh Sfânt” şi de dumnezeiască râvnă, a spus cu glas mare şi statornic: „Cel mai mare lucru din câte sunt pe lume este credinţa creştinilor în Întruparea lui Dumnezeu-Cuvântul, Răstignirea Lui şi, mai cu seamă, Învierea Lui pentru mântuirea lumii!”. Toţi boierii turci, comesenii secretarului Sultanului Ahmed, s-au năpustit asupra lui ca nişte fiare neîmblânzite şi l-au dus la judecător. La judecată, viteazul ostaş al lui Hristos mărturisi că într-adevăr, după acele descoperiri dumnezeieşti şi luminare, a devenit creştin. Mărturisirea lui Ahmed l-a mâniat groaznic pe judecătorul turc, care porunci soldaţilor să-l închidă în temniţă împreună cu criminalii comuni şi să-l lase cu desăvârşire flămând, fără mâncare şi băutură timp de şase zile. Ahmed însă, fără să se înfricoşeze, cu putere de suflet le spuse călăilor săi că avea nevoie de acel post ca şi mai mult să se curăţească. „Nu vă osteniţi să îmi schimbaţi gândul”, spuse către mai-marele judecător. „Mai lesne e să frământaţi pietrele cu mâinile voastre, decât ca eu să-mi schimb convingerile. Sunt creştin şi doresc să mor pentru Hristos Cel înviat”. Judecătorii, în cele din urmă, l-au adus în faţa Sultanului, cu nădejdea că va ceda în faţa lui. Însă, în deşert! Ahmed şi la promisiuni şi la ameninţări şi-a mărturisit cu îndrăzneală credinţa lui neclintită în Hristos Cel înviat. Atunci Sultanul a dat poruncă să i se taie capul. Îndată călăii au împlinit porunca şi lui Ahmed i s-a tăiat capul pe 3 mai 1682, în timp ce cânta „Hristos a înviat”. Sfintele lui moaşte le-au aruncat apoi în mare.

Cei ce treceau pe lângă locul unde el a fost martirizat au văzut timp de mai multe zile o lumină mai presus de lume, indiciu al sfinţeniei minunatului nou-mucenic.

„Din sălbatică rădăcină, ca un trandafir bine-mirositor, înflorit-a cel slăvit”.

Traducere din limba greacă de monahul Gherontie (Nica),

de admin

1 aprilie – Cuvioasa Maica noastra Maria Egipteanca. Acatistul

5:34 pm, aprilie 3, 2011 în Acatiste, Cuvinte de folos, Despre Sfinți și Sfințenie, Mărturisiri de credință de admin

Taina împărătească bine este a o păzi, iar lucrurile lui Dumnezeu este cuviincios şi slăvit a le descoperi şi a le propovădui. Pentru că a nu păzi tainele împărăteşti, este lucru de frică şi de pierzare; iar lucrurile lui Dumnezeu cele preaslăvite a le tăcea este mare pagubă pentru suflet. De aceea şi eu – zice Sfîntul Sofronie – sînt cuprins de frică, ca pe cele dumnezeieşti să le ascund în tăcere, aducîndu-mi aminte de primejdia cea îngrozitoare a slugii celei leneşe, care, luînd de la Domnul talantul, l-a îngropat în pămînt, şi pe cel dat pentru lucru l-a ascuns, nelucrîndu-l.

Această povestire sfîntă, care a ajuns pînă la mine, nu o voi tăcea de loc. Însă nimeni să nu fie necredincios pentru cele ce voi scrie şi pe care eu singur le-am văzut; nici să mă socotească cineva că îndrăznesc a scrie lucruri neadevărate, îndoindu-se de acest lucru mare. Să nu-mi fie mie a minţi în cele sfinte! Iar de vor fi oarecare din cei ce vor afla scrierea aceasta şi, minunîndu-se de acest preaslăvit lucru, nu vor voi să creadă, acelora milostiv să le fie Domnul. Deoarece aceia, cugetînd la neputinţa firii omeneşti, socotesc că sînt cu neputinţă cele ce grăiesc despre oameni, ca lucruri preaslăvite. Acum se cade să începem povestirea de acest lucru minunat, care s-a făcut în neamul nostru.

Citeste mai mult:

http://www.ortodoxiatinerilor.ro/tinerii-in-biserica/minuni-si-convertiri/17846-viata-cuvioasei-maicii-noastre-maria-egipteanca.html

+

Acatistul Cuvioasei Maicii noastre Maria Egipteanca

Dupa obisnuitul inceput se citesc Condacele si Icoasele:

Condacul 1

Ingerului luminii si luceafarului pustiei cele de lauda sa-i aducem, noi, care ne minunam de nevointele ei cele mai presus de fire.Iar tu, ca ceea ce ai biruit pe Veliar cu puterea Crucii si cununa slavei ai dobandit-o de la Dumnezeu, roaga-te Stapanului Hristos, ca sa ne daruiasca iertare de pacate, noua, celor ce-ti cantam: Bucura-te, Preacuvioasa Maica Maria, mult folositoare!

[Continuare:]

Icosul 1
Inger pamantesc ai fost,Preacuvioasa Maica,iar acum esti om ceresc,bucurandu-te negrait de Lumina Dumnezeirii,in care pururea te veselesti,iar noi,cei ce ne minunam de frumusetea harului tau,te laudam asa:
Bucura-te, a lui Hristos pentru vecie mireasa;
Bucura-te, Maica preanteleptita;
Bucura-te, a Egiptului raza luminoasa;
Bucura-te, fiica a Maicii Domnului preiubita;
Bucura-te, ca in nevointele tale ai fost mangaiata;
Bucura-te, ca imparatia Cereasca ai castigat;
Bucura-te, ca puterea Sfintei Cruci te-a ajutat;
Bucura-te, ca in ceata Preacuviosilor Parinti de cereasca lumina stralucesti;
Bucura-te, ca impreuna cu Sfintele Mironosite si cu toate Cuvioasele femei te veselesti;
Bucura-te, invatatoarea infranarii;
Bucura-te, cununa Bisericii;
Bucura-te, a pusnicilor imbarbatare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Condacul 2
Lucrurile lui Dumnezeu tainuite in placutii sai a le descoperi spre folosul sufletesc bine este,cugeta Sfantul Sofronie,auzind de la Cuviosul Zosima preluminatele tale fapte,Preacuvioasa Maica Maria Egipteanca,iar noi,neputinciosii,mult minunandu-ne de cele mai presus de fire ale tale aspre nevointe,intru mare umilinta ii strigam lui Dumnezeu,Cel ce minunat se proslaveste intru sfintii Sai:Aliluia!

Icosul 2
In vesnica fericire din ceruri voind Dumnezeu a te aseza,din Egipt la pustniceasca viata te-a chemat si,ascultand tu chemarea Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu,ai petrecut patruzeci si sapte de ani in cea mai adanca pustie a Iordanului,intru multe si mari nevointe,ti-ai inchinat viata lui Hristos,Mirele tau,pentru care noi,smeritii,impreuna cu Puterile Ceresti te laudam asa:
Bucura-te, ca de desfranare te-ai lepadat;
Bucura-te, ca,parasind Egiptul,laIerusalim ai alergat;
Bucura-te, ca,Preacuratei Fecioare rugandu-t,cu lacrimi fierbinti in biserica cu multa usurinta ai intrat;
Bucura-te, ca cinstitei si de viata facatoarei Cruci te-ai inchinat;
Bucura-te, ca atunci ochii sufletului tau s-au luminat;
Bucura-te, ca Maica Domnului din icoana ti-a vorbit;
Bucura-te, ca ea trecerea Iordanului ti-a poruncit;
Bucura-te, Maica Maria,prealaudata;
Bucura-te, ca in pustie de Duh Sfant ai fost luminata;
Bucura-te, stea de lumina purtatoare;
Bucura-te, a celor ce te cinstesc,aparatoare;
Bucura-te, duh de rugaciune cu dulce alinare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Condacul 3
Trupul ti-a fost robit de patimi timo de saptesprezece ani,dar prin aspra petrecere,prin lacrimi de pocainta si rugaciune neancetata catre Preasfanta Fecioara,al ei ajutor ai primit,si intru smerenia inimii ii canti lui Dumnezeu:Aliluia!

Icosul 3
Parasind pacatul,in pustia Iordanului ai alergat,unde numai cu doua paini si jumatate te-ai hranit timp de sapptesprezece ani,ducand cele mai grele lupte cu foamea,cu setea,cu bantuielile necuratelor ganduri si cu duhul desfranarii care te mistuia,dar dupa aceste incercari,cu totul te-ai usurat si te-ai hranit treizeci de ani cu radacini si cu ierburi,petrecand ca un inger in trup,pentru care noi te fericim cu umilinta,cantand asa:
Bucura-te, cuvioasa maica cereasca;
Bucura-te, fiica a Egiptului,de Maica Domnului aleasa;
Bucura-te, ca de pacat cu totul te-ai lepadat;
Bucura-te, ca,uscandu-ti trupul cu foamea si cu setea,de uratele patimi ai scapat;
Bucura-te, ca Sfintei Fecioare te-ai rugat;
Bucura-te, ca al ei grabnic ajutor ai capatat;
Bucura-te, ca prin viata ta curata pustia s-a sfintit;
Bucura-te, ca mult ostenindu-te cununa slavei ai primit;
Bucura-te, povatuitoare preanteleapta;
Bucura-te, locuitoarea pustiei cea minunata;
Bucura-te, de lacrimi duhovnicesti izvoratoare;
Bucura-te, a duhurilor rele infricosatoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Condacul 4
Prin viata pusniceasca ti-ai luminat cugetul si firea de relele pornirii ti-ai curata.Ajuta-ne,Preacuvioasa Maica,sa ne ridicam si noi din pacat,prin post si prin rugaciuni,sa ne sfintim firea,ca imreuna cu tine,sa-i cantam lui Dumnezeu:Aliluia!

Icosul 4
Tu esti nadejdea si intarirea celor deznadajduiti,Preacuvioasa Maica Maria,ca vazand noi alegerea ta,de la pacatoasa vietuire,la inalta duhovniceasca traire,nadajduim in a sufletului mantuire si cantam laudandu-te asa:
Bucura-te, a noastra mangaiere;
Bucura-te, duhovniceasca alinare;
Bucura-te, ca ai biruit pe omul cel vechi cu infranarea;
Bucura-te, cetate neinvinsa;
Bucura-te, usa catre Rai deschisa;
Bucura-te, ca de Duhul Sfant ai fost luminata;
Bucura-te, casa sufleteasca pe stanca ridicata;
Bucura-te, ca ai birui puterea vrasmasului;
Bucura-te, buna mireasma a pustiuluI;
Bucura-te, ca ai rabdat frigul noptii si arsita soarelui;
Bucura-te, a noastra povatuitoare;
Bucura-te, a celor ce se roaga tie,de patimi izbavitoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Condacul 5
Cuviosul Zosima,pustia Iordanului strabatand,in aspra postire si neincetate rugaciuni petrecand,aflandu-te pe tine,Preacuvioasa Maica Maria,inger in trup,imbracata cu dumnezeiasca lumina,s-a sarguit a striga cu lacrimi catre Dumnezeu:Aliluia!

Icosul 5
Cand te-ai rugatPreacuvioasa Maica,erai inaltata de la pamant si cu fata prealuminata,iar Cuviosul Zosima,cazand la pamant,a cerut ca de tine sa fie binecuvantat si cu frica ti-a strigat:
Bucura-te, inger pamantesc;
Bucura-te, om ceresc;
Bucura-te, mireasma raiului dumnezeiesc;
Bucura-te, minune preaslavita;
Bucura-te, Preacuvioasa Maria,de Dumnezeu iubita;
Bucura-te, a mea umilinta;
Bucura-te, strig catre tine cu credinta;
Bucura-te, de Cuviosul Zosima mult cinstita;
Bucura-te, maica duhovniceasca;
Bucura-te, ca pe toti ii inveti se se mantuiasca;
Bucura-te, a vrasmasilor ingrozire;
Bucura-te, stea luminoasa intre popoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Condacul 6
Ispitele sufletului si patimile trupului le-ai taiat cu sabia postului,pacatele gandului cu tacerea sihastriei le-ai inecat si cu curgerile lacrimilor tale ai adpat toata pustia si ne-ai odraslit noua roadele pocaintei.Pentru aceasta cinstim pomanirea ta si Ii cantam lui Dumnezeu:Aliluia!

Icosul 6
Minunata cu adevarat a fost viata ta,Preacuvioasa Maica,iar noi,stiind a ta sfanta vietuire,ne intarim si te laudam,zicand:
Bucura-te, pilda aleasa de vietuire duhovniceasca;
Bucura-te, a noastra invatatura pentru traire crestineasca;
Bucura-te, a Egiptului floare aleasa;
Bucura-te, ca din pustie roditoare ai fost culeasa;
Bucura-te, a sihastrilor lumina;
Bucura-te, a celor nevoitori odihna;
Bucura-te, nadejdea crestinilor;
Bucura-te, lauda monarhilor;
Bucura-te, mangaierea sufletului meu;
Bucura-te, a mea mijlocitoare catre Dumnezeu;
Bucura-te, a calugarilor imbarbatare;
Bucura-te, a pacatosilor pilda de urmare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!
Condacul 7
Chip al pocaintei te-ai aratat,Precuvioasa Maica Maria,ca din roaba a diavolilor prin pacat,inger al Luminii te-ai aratat si pe cei mai nevoitori pustnici i-ai intrecut,iar acum cu cetele cuviosilor ii canti lui Dumnezeu:Aliluia!

Icosul 7
Din lume nemaistiind nimic de patruzeci si sapte de ani,Preacuvioasa Maica si nici chip Omenesc sau fiare salbatice in acest timp nemaivazand,pe Cuviosul Zosima l-ai intrebat:Cum vietuiesc crestinii astazi?Cum este pazita Biserica?Si te-ai bucurat cu duhul auzind ca sunt in pace,cu rugaciunile sfintilor pustnici si cu ale celor ce prin manastiri se nevoiesc.De a tatraire numai in Dumnezeu,desi pe pamant erai si in trup omenesc vietuiai,bucurandu-ne,noi,nevrednicii,cu umilinta te laudam:
Bucura-te, de Duhul Sfant purtatoare;
Bucura-te, smirna bine mirositoare;
Bucura-te, ca de lume cu totul te-ai despartit;
Bucura-te, ca linistea pustiei mult ai iubit;
Bucura-te, ca partuzeci si sapte de ani te-ai nevoit in pustie;
Bucura-te, a Duhului Sfant odrasla vie;
Bucura-te, ca la ocrotirea Maicii Domnului ai alergat;
Bucura-te, ca in relele ispite,ea te-a ajutat;
Bucura-te, ca in seara Cinei Domnului,de Sfanta Impartasanie te-ai ivrednicit;
Bucura-te, ca locul de ingropare leul ti l-a pregatit;
Bucura-te, a Bisericii ocrotitoare;
Bucura-te, a celor ce alearga la tine mangaietoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Condacul 8
Nepunticios este cuvantul,iar mintea nu poate sa priceapa dumnezeiasca lucrare ce s-a facut cu tine,Preacuvioasa Maica Maria,ca din prapastia pacatelor ai iesit indata si din izvorul vietii ai fost adapata,cantand cu bucurie in Duhul Sfant: Aliluia!

Icosul 8
Minunata cu adevarat este taina intoarcerii tale din caile pierzarii la viata sfanta si curata, prin nevointe mai presus de fire.dumnezeu,cu marea Sa milostivire,in cereasca Lumina te-a imbracat,pentru care noi,cu lacrimi,intru smerenia inimii, te laudam zicand:
Bucura-te, nadejdea mantuirii pacatosilor;
Bucura-te, nesfarsita bucurie a crestinilor;
Bucura-te, a fecioarelor trezire;
Bucura-te, a noastra catre Dumnezeu fierbinte rugatoare;
Bucura-te, a parintilor cucernici bucurie;
Bucura-te, a tinerilor intelepciune;
Bucura-te, a vaduvelor cinstire;
Bucura-te, a celor primejduiti izbavire;
Bucura-te, ocrotitoarea celor ce traiesc in feciorie;
Bucura-te, cereasca nepatimire;
Bucura-te, a celor ispititi rabdare;
Bucura-te, a noastra,catre Domnul,fierbinte rugatoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Condacul 9
Tu imi dai dar luminator de Sus,Preacuvioasa Maica,din osardia ta cea dumnezeiasca,ca sa scap de intunericul patimilor si sa laud din inima faptele tale cele preafrumoase,cantand domnului intru bucurie:Aliluia!

Icosul 9
Cu osardie si cu dragoste ai alergat catre Hristos,urmand calea de intoarcere a pacatosului,in pustiile cele neumblate mult nevoindu-te si poruncile dumnezeiesti implinindu-le,pentru care noi cu smerenie si cu lacrimi te laudam:
Bucura-te, a nevoitorilor preaminunata cununa;
Bucura-te, ceea ce daruiesti sfaturi de taina;
Bucura-te, odraslie duhovniceasca a pustiei;
Bucura-te, focul dumnezeiesc al ravnei;
Bucura-te, tainica lucrare a mantuirii;
Bucura-te, ca indemni la pocainta;
Bucura-te, alungarea desertaciunii lumesti;
Bucura-te, faclie nestinsa a pustiei;
Bucura-te, izgonitoarea patimilor omenesti;
Bucura-te, a sufletelor crestine luminare;
Bucura-te, fulgerul care arzi duhurile satanei;
Bucura-te, cetate nejefuita a credintei;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Condacul 10
Cine va putea talcui bucuria ingerilor pentru intoarcerea ta,ca ai avut trupul scufundat in desfranare si cugetul robit de inselare,dar mai pe urma,prin pocainta si lacrimi arzatoare,te-ai facut a lui Hristos mireasa si a Duhului Sfant salasluire preaaleasa,iar noi,avandu-te pe tine mijlocitoare,slavim pe Dumnezeu si cu umilinta ii cantam:Aliluia!

Icosul 10
Fiica a Luminii celei neapropiate,pe tine Lumina lumii luminandu-se,la Sine te-a chemat si darul Duhului Sfant ai aflat,Maica Preacuvioasa,pentru care noi,fericindu-te,te laudam zicand:
Bucura-te, ca Sfintele Scripturi de ingeri ai fost invatata;
Bucura-te, ca de Cuviosul Zosima ai fost laudata;
Bucura-te, ca de ingeri ai fost intampinata;
Bucura-te, intelepciune dumnezeiasca;
Bucura-te, a noastra lumina sufleteasca;
Bucura-te, al rugaciunii izvor;
Bucura-te, al duhovnicestii nevointe spor;
Bucura-te, a pustiei lumina;
Bucura-te, a virtutilor monahicesti gradina;
Bucura-te, minte luminata de Duhul Sfant;
Bucura-te, ca la rugaciune te-ai inaltat de pe pamant;
Bucura-te, a monahilor calauzitoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Condacul 11
Toate cetele ingeresti si adunarile omenesti le-ai bucurat cu viata ta cea luminata,ca tu firea covarsind si ca cei fara de trup vietuind,inger al pustiei si lumina omenirii te-ai aratat,cantand lui Dumnezeu neancetat:Aliluia!

Icosul 11
Preacuvioasa Maica,ceea ce impreuna cu ingerii si cu sfintii in Ceruri petreci,roaga pe Milostivul Dumnezeu,ca sa ne izbaveasca de necazurile ce ne imprejoara,ca plini de recunostinta sa-ti cantam:
Bucura-te, a noastra mangaiere;
Bucura-te, a celor ce sufleteste patimesc,dulce alinare;
Bucura-te, ca vietuiesti cu puterile ingeresti;
Bucura-te, ca impreuna cu Sfintele Femei te veselesti;
Bucura-te, a Cuviosilor cununa preaslavita;
Bucura-te, Preacuvioasa Maria,lauda Egiptului;
Bucura-te, ca,facandu-ti semnul Sfintei Cruci,ai pasit peste apele Iordanului;
Bucura-te, viata tainuita in pustie;
Bucura-te, ca prin aceasta,ai dobandit Cereasca imparatie;
Bucura-te, ca pentru noi te rogi cu multa ardoare;
Bucura-te, a pacatosilor ridicare;
Bucura-te, a demonilor izgonitoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Condacul 12
Rugaciune cu osardie aducand si acum,Preacuvincioasa Maica Maria,catre Preacurata Nascatoare de Dumnezeu,deschide si noua dumnezeiestile indurari,pentru a cant,itru bucuria inimii,Preamilostivului Dumnezeu:Aliluia!

cosul 12
Laudand nevointele tale,il slavim pe Dumnezeu,Cel ce te-a invrednicit sa fii mijlocitoare pentru noi,care-ti cantam:
Bucura-te, intelepciune duhovniceasca;
Bucura-te, amrozie dumnezeiasca;
Bucura-te, flacara serafimica;
Bucura-te, rugaciune intraripata;
Bucura-te, smerenie adanca;
Bucura-te, inger cu fire omeneasca;
Bucura-te, al nostru dar ceresc;
Bucura-te, credinta desavarsita prin fapta;
Bucura-te, maica de Dumnezeu fericita;
Bucura-te, Cuvioasa Maria,de Maica Domnului mult iubita;
Bucura-te, a noastra mijlocitoare;
Bucura-te, a inimilor mangaietoare;
Bucura-te, Precuvioasa Maica Maria,mult folositoare!

Condacul 13
O,Preacuvioasa Maica Maria Egipteanca,ceea ce in Lumina Dumnezeirii stralucesti,roaga-L pe Milostivul Dumnezeu sa ne dea iertare de pacate,ca in Cereasca imparatie, impreuna cu sfintii si ingerii de-a pururi sa-l cantam:Aliluia,Aliluia,Aliluia!
(Acest condac se zice de trei ori.)

Apoi se zice iarasi Icosul 1 si Condacul 1.